Nieuwbouw en/of renovatie voor 
utiliteitsbouw en de agrarische sector

Kwaliteitsborging

Afbeeldingsresultaat voor kwaliteitsborging bouw

Per 1 januari 2023 (staat vooralsnog) start wet kwaliteitsborging in de bouw

14 mei 2019 is de conceptwet door de 1e Kamer aanvaard.

Huidige situatie

Bouw- en Woningtoezicht is verantwoordelijk voor de administratieve controle en handhaving op naleving van de technische eisen van het Bouwbesluit. Op basis van bouwplannen wordt er een omgevingsvergunning afgegeven. Binnen het huidige stelsel is er onvoldoende focus op de kwaliteit van het gerealiseerde bouwwerk; er vindt onvoldoende controle plaatst op de bouwplaats.

Nieuwe situatie

Uitgangspunt bij de plannen voor het nieuwe stelsel is dat de Overheid de kaders stelt (wetgeving en bouwregels) en de markt zorg draagt voor de bouwplantoetsing van het gerealiseerde bouwwerk.

Er wordt dan afscheid genomen van een papieren werkelijkheid vooraf. Op basis van borgingsinstrumenten op gebouwniveau zullen borgers de administratieve controle op het voldoen aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit van B&WT overnemen.

Het is van belang aan te geven dat B&WT het bevoegd gezag blijft! Indien het nieuwe stelsel ingaat vervalt de vergunning voor het bouwen, deze wordt vervangen door een vergunning die getoetst wordt op welstand, milieu en omgevingsveiligheid. Indien het bouwplan hieraan voldoet en de vergunning aanvrager kan aantonen dat er een door de Overheid toegelaten instrument voor kwaliteitsborging wordt toegepast zal de gemeente een vergunning verstrekken.

Waarom een ander stelsel?

Om opdrachtgevers in de bouw een betere positie te geven, vergelijkbaar met het normale consumentenrecht. De aannemer is nu namelijk ook aansprakelijk voor zichtbare gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had kunnen opmerken.

Hoe werkt het nieuwe stelsel?

 • De bouwconsument (BC) vraagt een omgevingsvergunning aan bij het bevoegd gezag (BG),
 • De BC contracteert een bouwer,
 • De BC selecteert ruimt voor aanvang van de bouw een instrument en contracteert een borger,
 • De borger stelt een borgingsplan waarin risico’s en beheersmaatregelen zijn beschreven,
 • De BC / bouwer meldt het project aan bij het BG, informeert het BG over instrument en borger en overlegt het borgingsplan,
 • BC / bouwer informeert het BG zodra het bouwwerk gereed is en overlegt een as built dossier, consumentendossier en een verklaring van de borger waarin is vermeld dat het bouwwerk met gerechtvaardigd vertrouwen voldoet aan het Bouwbesluit,
 • Na goedkeuring van het BG mag het bouwwerk in gebruik worden genomen.

Koninklijke Metaalunie ontwikkelt een borgingsinstrument speciaal gericht op bedrijfsgebouwen met een kantoor (MetaalBouwBorg).

Wat betekent dit voor mij als ketenspeler in de bouw?

Het is voor u als bedrijf van belang om aan te kunnen tonen dat u goed en deugdelijk werk levert. Indien u dit kunt aantonen zal de borger minder tijd nodig hebben uw werk tijdens het bouwproces te controleren. Dit scheelt tijd en geld voor de opdrachtgever.

Welke bouwwerken vallen daar onder? (bron: Artikel VMRG Keurmerk in Gevelbouw nr.1 Februari-Maart 2020)

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Het gaat samengevat om de volgende bouwwerken:

 • Grondgebonden woningen,
 • Woonboten,
 • Fiets- en voetgangerstunnels,
 • Bouwwerken tot 20 meter hoog,
 • Bedrijfspanden maximaal 2 verdiepingen, loods met kleine kantoren,
 • Alle vergunning plichtige verbouw.

Onderstaande Link: Filmpje Bouwend Nederland – Wet Kwaliteitsborging:

https://www.youtube.com/watch?v=ec5918UpaDM